Sist endret på generalforsamlingen 11.03.2024. 

HUSORDENSREGLER

SJØHAGEN MOSS BORETTSLAG

§ 1 FORMÅL

Formålet med husordensreglene er å fremme gode naboforhold ved å sikre ro, trivsel og trygghet innom- og utomhus i borettslaget. Plikter, rettigheter og økonomiske forhold er regulert i vedtektene.

§ 2 HUSORDENSREGLENE

Andelseier plikter å følge husordensreglene.

Andelseier er ansvarlig for at medlemmene i hans/hennes husstand overholder husordensreglene. Det samme gjelder andre personer han/hun har gitt adgang til eiendommen, herunder bruksoverlating. Andelseier skal sørge for at framleieren (jfr. bruksoverlating) får et eksemplar av borettslagets husordensregler.

Brudd på husordensregler er å anse som brudd på vedtektene, og kan medføre erstatningsplikt, oppsigelse og/eller heving av leieforholdet.

§ 3 RO

Alle beboere har rett til å forvente at det er ro i boligene og på fellesområdene fra kl. 23:00 til kl. 07:00 alle dager.

Fest og selskapelighet aksepteres unntaksvis, men det forventes at berørte naboer varsles i god tid slik at de får anledning til å innrette seg deretter. På samme måten forventes det at berørte naboer varsles om større oppussingsprosjekter i god tid før oppstart, eksempelvis ved renovasjon av bad eller kjøkken.

§ 4 ORDEN OG RENHOLD

Inngangspartier, svalganger, rømningsveier mv. tillates ikke brukt som lagerplass. Hver etasje har ansvar for orden og renhold av inngangspartiene i sin etasje. Trapper, svalganger, rekkverk, gelendre, gulv, dører, vegger, dørmatter mv. skal holdes ryddige og rengjøres jevnlig. Vinterstid skal snø og is fjernes fra inngangspartiene. Fordeling av ansvar på etasjer:

Underetasje: - Egen etasje samt trapp mellom under- og 1. etasje.

1 etasje: - Egen etasje inkludert rekkverk rundt trappenedløp i 6-mannsboligene.

2 etasje: - Egen etasje samt trapp mellom 2. og 1. etasje.

§ 5 FELLESOMRÅDER

Fellesområdene står til fri disposisjon for beboerne. Beboerne anmodes om å verne om fellesområdene, herunder boder, lekeplass, parkeringsplasser, gressplener og beplantning for øvrig. Vis hensyn til andre beboere og beplantningen ved lek og ballspill. Forlat alltid fellesområdene slik du selv vil finne dem.

Gangveier, trapper og svalganger er rømningsveier i tilfelle brann, og skal holdes frie for hindringer. Barnevogner, sportsartikler, innbo og lignende kan plasseres på dertil anviste steder/boder. Rullatorer, rullestoler og andre hjelpemidler for bevegelseshemmede som er i daglig bruk er unntatt.

Boder skal holdes lukket og låst.

Avfallshåndtering

Borettslagets søppelkasser/containere skal kun benyttes til husholdningsavfall. Møbler, hvitevarer og lignende må leveres godkjent mottak.

§ 6 HUSDYRHOLD

Beboer kan holde husdyr under forutsetning av at dyret registreres hos borettslaget ved styret, og at beboer inngår en avtale om ansvarlig dyrehold med borettslaget.

Det vises for øvrig til skjemaet; «Registrering og avtale om ansvarlig dyrehold».

§ 7 TV OG INTERNETT

Borettslagets felles fiberanlegg står til fri disposisjon for beboerne. For oppsetting av private antenner, herunder parabolantenner gjelder det egne regler, og det vises i denne sammenheng til vedtektenes bestemmelser om bruken av boligen og forandringer.

TV-dekoder med kort, trådløs ruter og fibersentral tilhører boligen og skal ikke fjernes. Hvis dette ikke står i boligen ved overtagelse, skal selger snarest kontaktes, da dette er kabelselskapets eiendom.

§ 8 BRUK AV MOTORKJØRETØY

Beboerne anmodes om å unngå å la motoren gå på tomgang av hensyn til miljøet. Kjøretøy parkeres på tildelt plass. Disse er klargjort for lading av elbil. Abonnement bestilles på www.elaway.io.

§ 9 STYRET

Søknader om samtykke til bruksoverlatelse, dyrehold, installasjoner, vedlikeholds- eller andre tiltak i boligen, parkeringsplass, samt andre henvendelser som beboer ønsker at borettslagets styre skal fatte vedtak om, skal skje skriftlig.

Skader

Skader som oppstår på borettslagets eiendom skal meldes til borettslagets styre innen tre dager.

§ 10 BRUK AV GRILL

Grilling må kun foregå på en måte som ikke representerer brann- eller annen fare eller som for øvrig er til sjenanse for andre. Det anbefales kun bruk av elektrisk grill eller gassgrill.

§ 11 BEPLANTNING

Hekker og busker som naturlig hører til den enkelte andel bør klippes av andelseier.

Hekker/planter under soveromsvinduer skal ikke være høyere enn vinduskarmen.

Hekker og/eller busker som er plantet foran rekkverk skal ha en maksimal høyde lik høyde på rekkverket.

Hekker og busker som står ut fra husene, som hekker brukt som skille- og endevegger ved terrasser, skal maksimalt ha en høyde som overkant på sprossen i kjøkken-/stue-/soveromsvinduet.

For å unngå fuktighet mot vegger skal beplantning inntil husene ha en avstand til bygningene på minst 30 cm.

Hekken opp mot Brevikveien ved parkeringsplassen i Dragkistelia skal være ca. 130 cm. Den trimmes slik at den ikke fører til ulempe for parkering.

Øvrige hekker og busker på fellesområdene skal ha en høyde lik innsnevringen på lyktestolpene på borettslagets område, ca. 110 cm.

§ 12 ENDRINGER AV BOLIGEN

Endringer i den bygningsmessige konstruksjon og andre vesentlige endringer av boligen er ikke tillatt uten borettslagets skriftlige samtykke.

Som vilkår for samtykke til slike arbeider vil borettslaget stille vilkår om at andelseier dokumenterer overfor styret i borettslaget at arbeidene er utføres på en faglig forsvarlig måte. Som eksempler på faglig forsvarlighet nevnes at VVS-installasjoner og legging av membran i våtrom skal utføres av autorisert fagpersonell og i samsvar med gjeldende forskrifter og faglige standarder på området, herunder våtromsnormen utarbeidet av fagrådet for våtrom (FFV).

Tiltak på det elektriske anlegget

Ved tiltak på det elektriske anlegget i boligen er elektroentreprenøren forpliktet til å gi andelseier en samsvarserklæring ved installasjon av nye anlegg og ved endringer i eksisterende anlegg. Samsvarserklæringen er dokumentasjon på at anlegget er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Andelseier skal påse at han mottar samsvarserklæringen samt eventuell underlagsdokumentasjon, og er forpliktet til å oppbevare dette for senere kontroll.

§ 13 MARKISER

Andelseier skal sørge for at markiser holdes i god visuell og teknisk stand. Duk og andre markisedeler skal skiftes ved behov. Duk skal rengjøres jevnlig.

For å sikre et godt visuelt inntrykk av borettslaget er det grå duk som er godkjent ved montering av nye markiser og ved bytte av gamle markiseduker.

Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang