UTLEIE AV BOLIGEN

Leie eller låne ut egen bolig?

I utgangspunktet skal du som andelseier i Sjøhagen Moss Borettslag bruke boligen din selv, og ikke leie den ut eller låne den bort til andre. I noen tilfeller kan du likevel overlate bruken av boligen din til andre for en periode.

Klikk her for informasjon fra USBL samt søknadsskjema.

Les dette før du vurderer å låne eller leie ut din bolig:

Bakgrunnen for reglene

Hovedregelen om at du som andelseier i Sjøhagen Moss Borettslag skal bruke boligen din selv, bestemmes både av lov og borettslagets egne vedtekter. Dette innebærer blant annet at eieren ikke skal bruke boligen som et utleieobjekt gjennom å overlate bruken av boligen over tid. Kortere utlån eller utleie inntil 30 døgn i løpet av ett år er tillatt uten søknad.

At de fleste leilighetene bebos av eiere, er med på å bidra til et stabilt og godt bomiljø.

MÅ du søke om å leie ut eller låne ut boligen din?

Hvis du ikke skal bo i leiligheten din selv, men bo et annet sted, mens leiligheten din er utleid/utlånt så må du søke om samtykke fra borettslaget v/styret.

Søknadsplikten om å få leie ut eller låne ut bolig gjelder uansett

  • varigheten av bruksoverlatingen,
  • hvem den nye brukeren er (det er søknadsplikt for alle familiemedlemmer),
  • hvilke årsaker til bruksoverlatingen som foreligger.

De eneste unntakene fra søknadsplikt er hvis du samtidig skal bo i boligen selv eller hvis utleien kun varer i opptil 30 døgn per år.

Søknadsprosessen er slik:

1. Skjema fylles ut på USBLs nettsider. Husk å opplyse om ev. forhold som gjør at du mener vilkårene for bruksoverlating er til stede.

2. Styret godkjenner eller avslår søknaden og informerer USBL.

3. USBL informerer andelseieren om styrets beslutning.

Hva må til for at styret godkjenner bruksoverlatingen?

Enten må bo-kravet være oppfylt ved at:

- du eller din ektefelle, forelder, besteforelder, oldeforelder, barn, barnebarn, oldebarn eller fosterbarn har bodd i boligen i ett år i løpet av de to siste årene.

Da kan boligen overlates til hvem som helst for inntil 3 år.

Eller det foreligger særlige grunner som at:

- du skal være midlertidig borte på grunn av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner eller

- den nye brukeren (eller én av disse) er din ektefelle, forelder, besteforelder, oldeforelder, barn, barnebarn, oldebarn eller fosterbarn eller

- det gjelder krav på bruksrett etter ekteskapsloven § 68 eller husstandsfellesskapsloven § 3 annet ledd.

Da kan boligen overlates uten tidsbegrensning

NB! Du som eier må uansett søke og få godkjenning av styret.

Hvis vilkårene over er oppfylt, kan styret kun nekte godkjenning i de tilfeller hvor brukerens forhold gir "saklig grunn" for å nekte.

Styret har plikt til å overholde lov og vedtekter, og kan ikke samtykke til bruksoverlating når vilkår ikke er til stede.

Dine plikter overfor boligselskapet under bruksoverlatingen

  • Overlating av bruken reduserer ikke dine plikter overfor borettslaget.
  • Du plikter å holde styret orientert om hvor styret kan få tak i deg og den/de som bor i boligen din, så lenge bruken er overlatt til andre.
  • Du må si fra til styret når du flytter tilbake til boligen, og bruksoverlatingen opphører.

Hva kan skje hvis du overlater bruken av boligen din uten å søke og få godkjenning først?

Hvis du leier eller låner ut boligen din uten å ha søkt og fått dette godkjent av styret på forhånd, kan styret pålegge den som bruker boligen å flytte, ev. kreve fravikelse etter tvangsfullbyrdelsesloven kap.13.

Fortsatt ulovlig bruksoverlating kan også bli ansett som vesentlig mislighold av dine plikter som andelseier i Sjøhagen Moss Borettslag, og kan medføre at du blir pålagt å selge boligen.

Lover og regler om bruksoverlating

Det er burettslagslova § 5-3 til 5-10 som regulerer spørsmålet om bruksoverlating. Sjøhagen Moss Borettslags vedtekter sier det samme som loven.

Terminologi

Loven og vedtektene bruker "bruksoverlating" (og ikke fremleie) når det gjelder utleie/utlån av bolig i borettslag. Dette fordi det i slike boligselskaper er tilknyttet en "bruksrett" til boligen (ikke leierett), og det er denne som overlates til andre.

Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang